تعداد مقالات: 753
426. بررسی اثر عامل های تبلور سرمایشی بر ریخت‌شناسی بلورهای آمونیوم پرکلرات با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 223-233

سید قربان حسینی؛ ابوالفضل کاشی؛ اسماعیل بذرافشان


428. بررسی رفتار دوگانه هیدروژل ها در برابر آب و نفت با هدف کنترل تولید آب

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 222-236

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


430. بررسی اثر گرفتگی رگ بر میزان تنش وارده بر دیواره آن

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 225-231

فاطمه بهادری؛ نجیبه علیزاده؛ مجید حاجی حسینلو


432. بررسی نظریه آشفتگی کولموگروف و تعیین ضریب نفوذ دارسی در بستر آکنده دوار

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 239-249

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


435. بررسی رفتار زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی آمید 6/ نشاسته گرمانرم به روش پاسخ رویه سطح

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 237-250

سمیه محمدیان گزاز؛ عباس خوشحال؛ امیر حسین مالک


436. مروری بر سازوکارهای مقاومت به فلزهای سنگین در ریزاندامگان و کاربرد آن‌ها در زیست پالایی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-270

نازنین بهاءلو هوره؛ سید محمد موسوی؛ احمد خدادادی دربان


437. بررسی تجربی سطح تماس ویژه در بستر آکنده ی دوار ناهمسو

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 251-260

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


438. اندازه گیری کلوگزاسیلین به وسیله واکنش نورتابی شیمیایی افزایش یافته با نانوذرات Co3O4

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 207-217

مرتضی ایرانی فام؛ شیرین میکایلی حاجی کندی


441. اندازه‌گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 219-227

صادق تانوردی نسب؛ منا سرگزی؛ کرم گودرزی؛ مسعود کیخوائی


442. شبیه‌سازی CFD جریان دوفازی جفت شده با واکنش‌های شیمیایی در یک راکتور جریان پلاگ

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 251-266

مجید رسولی؛ سید محمد موسوی؛ یحیی عجب شیرچی


443. کاربردهای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرایندهای مرتبط با مهندسی شیمی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 229-244

ماشاءالله رضاکاظمی؛ مجتبی راجی


445. مروری بر پلیمرشدن و تولید پلیمرهای سبز در محیط کربن دی اکسید فوق بحرانی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 245-273

غلامحسین صدیفیان؛ سحر دانشیان


446. مطالعه آزمایشگاهی کارایی سامانه تعلیق آبی در فرایند آسفالتین زدایی چاه نفت

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 281-288

منصور جهانگیری؛ سعید حسن زاده؛ هادی باقرزاده؛ عباس شهرآبادی


447. بررسی تأثیر نانوذره ها روی ویژگی های روغن های روان کننده و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 275-281

خدیجه دیده بان؛ شیدا براق


448. مطالعه تأثیر اندازه ذره‌ها بر رفتار ته‌نشینی زیستی هماتیت توسط باسیلوس لیچنیفورمیس

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 289-299

مرضیه صادقی زاده؛ سیدمحمدرئوف حسینی؛ علی احمدی عامله


449. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پدیده مارانگونی دمایی در بازیافت نفت پسمانده

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 283-291

محمد مسعودی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ پژمان ابوالحسینی


450. بررسی جذب زیستی فلزهای سنگین روی و کبالت توسط قارچ غیر زنده PTCC 5270 Phanerochaet crysosperium

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 301-308

مریم محمدی ها؛ حسین امانی؛ حسن کریمی نژاد