نویسنده = مجید ممهد هروی
تعداد مقالات: 2
1. فسفومولیبدیک اسید نهش یافته بر روی سطح هالویسیت عاملدار شده با مایع یونی: کاربرد کاتالیستی برای سنتز پیرازولوپیرانوپیریمیدین‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

سماحه سجادی؛ مجید ممهد هروی