نویسنده = محمودرضا رحیمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نظریه آشفتگی کولموگروف و تعیین ضریب نفوذ دارسی در بستر آکنده دوار

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 239-249

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


2. بررسی تجربی سطح تماس ویژه در بستر آکنده ی دوار ناهمسو

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 251-260

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


3. مقایسه عملکرد سه نوع توزیع کننده چرخان گوناگون در بستر سیال حبابی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 55-62

محمودرضا رحیمی؛ هجیر کریمی؛ زهرا ضرغامی دهاقانی