نویسنده = فریبا زارعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی سطح تماس ویژه در بستر آکنده ی دوار ناهمسو

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 251-260

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


2. بررسی نظریه آشفتگی کولموگروف و تعیین ضریب نفوذ دارسی در بستر آکنده دوار

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 239-249

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی