موضوعات = شیمی محاسباتی
تعداد مقالات: 46
1. مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایعات یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

مهدی شکوریان فرد؛ حمیدرضا قناعتیان؛ مرتضی گل محمدی


2. میدان‌نیروی واکنشی ReaxFF در شبیه‌سازی‌ دینامیک مولکولی سامانه‌های واکنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

محمدابراهیم ایزدی؛ حسن سبزیان


3. بررسی ساختار، پایداری و راسمیزاسیون ایزومرهای تری‌آزا-سیکلوهپتاتتراان‌ از دیدگاه محاسبات تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

سمیه سلیمانی امیری


4. مطالعه ی قابلیّت نانوساختارهای بر پایه ی گرافن به عنوان باتری های یون سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

پویا کریمی؛ محمود سنچولی


5. مطالعه نظری ساختار هندسی و الکترونی مشتقات 1,4-بیس(دی فنیل‌آمینو)بنزن و بررسی کارآمدی این ترکیب به عنوان ماده انتقال حفره در دیودهای نورگسیل آلی (OLED)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

رضا امیدیان؛ غلامحسن عظیمی؛ مریم عباسی


6. پیش بینی دمای ذوب مایعات یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل) ایمید با رویکرد QSPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی


7. بررسی تئوری شیمی فضایی افزایش هالوژن ها به آلکن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397

راضیه رضوی؛ محبوبه زاهدی فر؛ سید علی احمدی


8. مطالعه ساختار مولکولی و اثرات حلال روی ترکیبات منتول و کارواکرول: مطالعه نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

زهرا جوانشیر؛ مریم رضوی مهر


9. بررسی محاسباتی کاهش دی اکسید کربن بوسیله مولکول هیدروژن بر روی صفحه گرافن دوپه شده با اتمهای نیکل و نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

مهدی اسرافیلی دیزجی؛ بهرام نژاد ابراهیمی


10. مطالعات نظری انتخاب گری انانتیومری آلفا و گاما سیکلودکسترین نسبت به انانتیومرهای باکلوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

طاهره السادات حسینی؛ عفت جمالیزاده؛ لیلا زیدآبادی


11. بررسی تاثیر سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر کشش بین سطحی دودکان و آب بصورت آزمایشگاهی و شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

کلثوم ملکشاهی فر؛ احسان علی پناهی؛ بهروز بیاتی


13. مطالعه نظری اثر حلال های مختلف در بر هم کنش داروی ضدسرطان 5-فلورواوراسیل با آدنین و گوانین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

لیلا حکم آبادی؛ حیدر رئیسی


14. بررسی عملکرد خواص فیزیکی و ترمودینامیکی پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (PLA )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

محمود رحمتی؛ هما عیسی وند؛ داریوش افضلی؛ سینا مدیری


15. بررسی خواص الکتروشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی برخی داروهای مسکن (استامینوفن، ملوکسیکام، تنوکسیکام، پرومتازین) به روش‌های محاسباتی و ولتامتری چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

محمد حسین فکری؛ سامان فرید؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ مریم رضوی مهر


16. بررسی مکانیسمی واکنش هیدروژندار کردن آلکن ها بوسیله کاتالیزور گالیُم ؛ یک مطالعه DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

مریم عسگری؛ علیرضا آریافرد


17. توسعه مدل‌های روابط کمی ساختار-خاصیت برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیبات آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

فاطمه عباسی تبار؛ الهام آل کثیر


18. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی واپتیکی ایندیم نیترید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر


19. مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری و الکترونی HgTe در فازهای متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حمدا.. صالحی


20. کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

گلدسته زارعی؛ فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مهدیس مخلصیان


21. ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

فهیمه اکبری؛ علیرضا نوروزی؛ علی ابراهیمی


22. بررسی نظری مکانیسم کاهش کمپلکس PtIV[Cl4(dach)] (dach =دی آمینو سیکلوهگزان) توسط آسکوربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

زینب اژه ای؛ علیرضا آریافرد


23. پیش بینی خواص انتقالی (هدایت حرارتی و گرانروی) نانوسیالات با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1397

مجید موسوی؛ آزاده دانشور؛ خدیجه فیروزی


25. تعیین پارامترهای ایزوترم جذب لانگمویر با استفاده از روش بهینه‌سازی غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

آرزو مریخی؛ امیر حیدری