کاربرد کامپوزیت پلی‌اکریلیک اسید- بنتونیت برای جذب کروم از محلول‌‌های آبی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

استفاده از کامپوزیت‌های پلیمر- رس به عنوان جاذب در آلودگی‌زدایی آب‌های آلوده، اخیراً مورد توجه بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، کارایی کامپوزیت پلی‌اکریلیک اسید- بنتونیت برای جذب کروم مورد بررسی قرار گرفت. رفتار جذبی کامپوزیت برای یون-های کروم از محلول‌های آبی تحت شرایط مختلف از جمله غلظت اولیه کروم (500 -5 میلی‌گرم بر لیتر) و زمان تماس (1440 -30 دقیقه) مطالعه گردید. مدل‌های هم‌دمای لانگمویر و فروندلیچ بر داده‌های تعادلی آزمایش برازش داده شد که مدل لانگمویر داده‌های تعادلی را بهتر توصیف نمود (R2=0.994). حداکثر ظرفیت پلی اکریلیک اسید-بنتونیت برای جذب یون‌های کروم در دمای 25 درجه سانتی‌گراد،mg g−1 55/29 بدست آمد که بسیار بیشتر از مقدار آن برای بنتونیت طبیعی ( mg g−13/1) بود. کارایی جذب کروم توسط کامپوزیت در غلظت اولیه mg L-1 50 ، بیش از 85% و در مدت زمان حدود 30 دقیقه بدست آمد. سینتیک جذب به خوبی از مدل‌های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم تبعیت نمود. نتایج نشان می‌دهد که کامپوزیت پلی‌اکریلیک اسید- بنتونیت پتانسیل زیادی برای جذب یون‌های کروم از محلول‌های آبی دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات