مطالعه نظری برهمکنش های مولکولی مشتقات بنزن پارا استخلاف شده با هیدروژن سیانید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد قوچان

چکیده

در این مقاله اثرات برهمکنشهای غیر کووالانسی در نظر گرفته ‌می‌شود، جایی که سیانید هیدروژن به عنوان یک دهنده پروتون و سیستم‌های π مختلف از قبیل مشتقات بنزن پارا استخلاف شده (H، F، Cl، OH، SH، CH3 و NH2) به عنوان پذیرنده پروتون عمل می کنند. کمپلکسها با روش B3LYP با استفاده از مجموعه پایه 6-311++G** بهینه می‌شوند. انرژی برهمکنش بین مولکولی در همان سطح با خطای برهم نهی مجموعه پایه (BSSE) تصحیح می‌شود. علاوه بر پارامترهای ساختاری و انرژی های پیوندی، خواص توپولوژیکی دانسیته بار الکترون با روش اتمها در مولکولها (QTAIM) محاسبه می‌شود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل اوربیتال پیوند طبیعی (NBO) برای بدست آوردن بینش دقیق‌تری در مورد ماهیت این برهمکنشها به کار برده می‌شود. چندین همبستگی بین انرژی، پارامترهای ساختاری و توپولوژیکی پیدا می‌شود. سرانجام، اثرات برهمکنش ها بر روی داده های NMR برای بررسی بیشتر کمپلکسهای مطالعه شده انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات