بهینه‌سازی فرایند گرانول کردن ذرات سدیم پرکربنات در گرانول ساز بسترسیال مخروطی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان،‌دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی،‌نفت و گاز

2 سمنان-دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این مطالعه، بهینه سازی فرآیند گرانول کردن ذرات سدیم پرکربنات در یک بسترسیال مخروطی با افشانه از بالا بود. ذرات گرانول با اتصال ذرات سیال شده توسط محلول آبی سدیم پرکربنات، بدست می‌آیند و خواص فیزیکی گرانول مانند اندازه ذرات و توزیع ابعاد آنهاارتقا می‌یابند. عوامل مورد بررسی در طراحی آزمایش، درجه حرارت هوای سیال کننده (T)، فشار پاشش (P)، مقدار محلول اتصال‌دهنده (M) و غلظت محلول اتصال دهنده (C) بودند. طرح آزمایش به روش پاسخ سطح (RSM) انجام و از نرم‌افزار Design Expert نسخه 7 استفاده شد. نتایج نشان دادند که با افزایش درجه حرارت هوای سیال کننده و فشار پاشش، اندازه ذره کاهش و با افزایش مقدار محلول و غلظت اتصال‌دهنده، اندازه ذره افزایش یافت. روش RSMتوانایی تعیین محدوده ای برای بهترین شرایط تولید ‌اندازه قابل قبول گرانول دارد. در این مطالعه، رابطه‌ای تجربی برای اندازه گرانول، بر حسب متغیرها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات