پیش تغلیظ و اندازه‏ گیری مقادیر بسیار کم جیوه در نمونه‏ های حقیقی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر روشی کارا، با تکرار‌پذیری خوب، سریع، ساده، بسیار ارزان و نسبتا سازگار با محیط زیست برای پیش تغلیظ مقادیر جیوه در حد نانو گرم بر لیتر در نمونه های حقیقی کنسرو ماهی و آب طبیعی به کار رفت. در این روش محلولی از دی تیزون (عامل کمپلکس دهنده) به نمونه آبی محتوی جیوه اضافه شده و یک میلی لیتر اتانول حاوی صد میکرولیتر آندکانول نرمال به سرعت به محلول آبی تزریق شد. این عمل باعت شد که همراه با تشکیل کمپلکس جیوه با دی تیزون ، کمپلکس به درون آندکانول استخراج شود که بعد از سانتریفوژ و سرد کردن آندکانول منجمد و جدا شد و به وسیله روش نشر اتمی به کمک پلاسمای جفت شده القایی ، مقدار جیوه اندازه‏گیری شد. بررسی تاثیر متغیرهای موثر (حجم حلال پخش کننده و استخراجی، حجم محلول، pH، غلظت لیگاند) برای رسیدن به شرایط بهینه با کمک آنالیز واریانس و طراحی هم‏نهاده مرکزی انجام شد که در آن مصرف مواد شیمیایی و حلال‌های سمی و گران‏قیمت به حداقل رسیده است. در شرایط بهینه، حد تشخیص این روش 10 نانو گرم بر لیتر و تکرار پذیری آن 4% با فاکتور پیش‏ تغلیظ 168 است. نداشتن اثر حافظه ، یکی از مهمترین مزیت‏های روش مذکور در مقایسه با روش‏های مبتنی بر فاز جامد به‏شمار می‏رود. این روش به طور موفقیت آمیزی برای تعیین جیوه 4 نمونه آبی و یک نمونه کنسرو ماهی به کار رفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات