بر همکنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روشهای طیف سنجی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل

2 دانشگاه زابل، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی

3 گروه شیمی، دانشگاه زابل، زابل

4 گروه پژوهشی فتودینامیک، مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

برخی ترکیبات شیمیایی مانند رنگ‌های مصنوعی مورد استفاده در صنایع مختلف می‌توانند اثر سوء بر سلامتی بدن داشته باشند. مهم‌ترین مولکول زیستی در بدن موجودات زنده، DNA می‌باشد˓ که هرگونه تغییر در ساختار آن می‌تواند کل سیستم موجود زنده را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق برای اولین بار برهم‌کنش رنگ زرد دایرکت 42، که به‌طور عمده در صنعت نساجی استفاده می‌شود، باDNA به‌کمک روشهای طیفسنجی فلورسانس، UV-Visو FT-IR در بافر فیزیولوژیکی ) ۴/۷ (pH~ و در سه دمای 298˓ 308 و 318 کلوین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهدست آمده از طیفسنجی جذبی نشان داد که رنگ زرد دایرکت 42 میتواند در غلظت‌های پایین به DNA متصل شود. پارامترهای ترمودینامیکی بهدست آمده از آزمایش‌های فلورسانس در دماهای مختلف، پیوند هیدروژن و نیروی واندروالسی در روند اتصال این رنگ، با DNA را نشان داد. ثابت پیوندی (Kb) و تعداد سایت اتصال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مکانیسم خاموشسازی (DNA + اتیدیوم برمید) با رنگ‌ساز از نوع استاتیک می‌باشد. در نهایت تغییرات ساختار DNA دو رشتهای˓ ناشی از رنگ زرد دایرکت42 توسط نتایج FT-IR تأیید شد. نتایج این مطالعه می‌تواند نگاه جدیدی به کاربرد رنگ‌ها در صنعت و خطرات ناشی از استفاده از آنها را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات