اندازه گیری میزان نیتروژن در نفت خام و فرآورده های نفتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از سه روش تیتراسیون مستقیم، تیتراسیون pH متری و نسلر و مقایسة نتایج آنها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 آزمایشگاه مرکزی پالایشگاه اصفهان

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکدة علوم، گروه شیمی

4 زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکدة علوم، گروه شیمی

5 عضو هیئت علمی‌

چکیده

در این تحقیق، اندازه گیری نیتروژن با سه روش در فرآوردههای نفتی و نفت خام خوراک ورودی پالایشگاه اصفهان انجام و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شدند. در روش نخست )تیتراسیون pH متری ( نیتروژن نمونه ها پس از هضم و تقطیر توسط دستگاه میکروکجلدال، توسط تیتراسیون pH متری اندازه گیری شدند. در روش دوم (روش نسلر)، نمونه ها بعد از تقطیر میکروکجلدال، با دستگاه اسپکتروفوتومتر و در حضور معرف نسلر اندازه گیری گردیدند و در روش سوم (اندازه گیری توسط تیتراسیون مستقیم) پس از انجام میکروکجلدال، تیتراسیون با اسید سولفوریک در حضور شناساگر قرمز متیل، انجام شد. پیش از اندازه گیری نیتروژن در برشهای نفتی سبک، استخراج توسط روش استخراج مایع - مایع با اسید سولفوریک غلیظ در یک قیف جدا کننده انجام می گرفت. نتیجه آماری جوابهای تجزیه های مکّرر با هر سه روش نشان داد که از لحاظ صحت اندازه گیری، هر سه روش مذکور دارای صحت یکسانی می باشند و زمان صرف شده برای تجزیه با روش تیتزاسیون مستقیم از همه بیشتر و روش نسلر کوتاهتر است؛ اما پیچیدگی روش نسلر از روشهای تیتراسیون بیشتر است. مقدار نیتروژن نفت در خوراک ورودی با توجه به روش نسلر بین 3/1-0/1 گرم بر لیتر بود و این مقدار در فراورده های نفتی بین 0/4300 - 1/0 میلی گرم بر لیتر در نوسان بود که در محدوده استاندارد جهانی می باشد. در پایان، نتیجه آماری جوابها نشان داد که روش اندازه گیری تیتراسیون pH متری روشی مناسب برای چنین اندازه گیریها است و دارای دقت قابل قبولی نیز میباشد. سپس روش رنگ سنجی نسلر جواب قابل قبولی برای نمونه های با نیتروژن کمتر دارد ولی دقت روش پایین است و در پایان تیتراسیون مستقیم قرار میگیرد که دقّت آن از دو روش دیگر کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات