بررسی نظری مکانیسم کاهش کمپلکس PtIV[Cl4(dach)] (dach =دی آمینو سیکلوهگزان) توسط آسکوربات

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر شیمی / آموزش و رورش

2 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

بااین که خواص ضد سرطان کمپلکسهای پلاتین (II) اثبات شده است، ولی به دلیل هیدرولیز این کمپلکسها پیش از رسیدن به سلول های هدف از کمپلکسهای پلاتین(IV) به عنوان پیش دارو استفاده می شود. در این بررسی نظری، مکانیسم فضای داخلی کاهش پیش داروی ضدسرطان تتراپلاتین( PtIV[Cl4(dach)] ، dach = دی آمینو سیکلوهگزان) به وسیله آسکوربات که توسط الدینگ پیشنهاد شده به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) بررسی شد. مقایسه انجام واکنش کاهش با سه گونه آسکوربات ( تک آنیونی ، آب پوشیده و دیمر ) از طریق ایجاد پل کلرید نشان می دهد که گونه دیمر به دلیل خاصیت پروتون زدایی آسکوربات دوم بسیار فعال تر بوده و واکنش از این مسیر پیش می رود. بررسی ساختارهای حالت گذار از نظر طول پیوندها و محاسبات جمعیت الکترون به وسیله NBO نشان می دهد که حالت گذار گونه دیمر یک حالت گذار زودهنگام است و انجام واکنش از این مسیر را تائید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات