استفاده از نقاط کوانتومی گرافن به‌عنوان کاتالیزور بدون فلز برای احیای ترکیبات آروماتیک نیترو در حضور نور دیود نورافشان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان-ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

3 دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

4 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

چکیده

در این پژوهش، برای اولین بار از نقاط کوانتومی گرافن به‌عنوان کاتالیزور فاقد فلز تحت نور دیود نورافشان استفاده شد. نقاط کوانتومی گرافن سنتز شده با استفاده از تکنیک‌های مختلف از جمله میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، طیف‌سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس(XPS)، طیف‌سنجی نشری و جذبی مورد شناسایی قرار گرفت. نقاط کوانتومی گرافن به‌عنوان کاتالیزور سبز و مؤثر در احیای ترکیبات نیتروی آرماتیک مختلف در دمای اتاق استفاده شده و محصولات متناظر آمینی در راندمانهای خیلی خوب تا عالی بدست آمدند. همچنین سینتیک واکنش برای استخلاغهای مختلف (متا، اورتو و پارا) نیتروفنول بررسی شد و اثر استخلافها بر سرعت مورد مطالعه قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات