مدل سازی ریاضی فازهای تشکیل دهنده کلینکر سیمان و مطالعه پارامترهای تأثیرگذار عملیاتی در حالت پایدار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز،تهران ، ایران

چکیده

چکیده
کوره سیمان به عنوان قلب کارخانه در ایجاد تولید کلینکر به حساب می آیدکه در آن گاز و مواد جامد به صورت جریان موازی ناهمسو در تماس با همدیگر قرار می گیرند.دراین تحقیق مدل ریاضی توزیع غلظت مواد و فازهای تشکیل دهنده کلینکر با توجه به معادله پیوستگی و سینتیک واکنش های شیمیایی در نقاط مختلف کوره در راستای طول آن مطالعه گردید.مدل سازی در حالت پایدار با حفظ اصول فیزیکی و شیمیایی فرآیند واثر وجود کوتینگ بررسی شد.نقش پارامترهای تاثیرگذار از جمله: ترکیب درصد خوراک ورودی، دما،انرژی فعال سازی،دبی خوراک،سطح مقطع و دور کوره بر معادلات حاکم و مدل حاصل در حالت پایدار مطالعه و با استفاده از نرم افزار Matalab-7 به صورت هم زمان حل گردید. نتایج حاصل از مدل با داده های تجربی مقایسه گردید که تطابق مناسبی بین مدل پیش بینی شده و داده های تجربی وجود دارد و خطای کمتراز 3% برای داده های بدست آمده از مدل و تجربی جواب قابل قبولی برای اعتبار سنجی مدل می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات