بررسی اثر خاک رس بر عملکرد غشای اولترافیلتراسیون در تصفیه شیرابه زباله

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه نوشیروانی بابل

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این پژوهش، تأثیر افزودن غلظت‌های مختلف خاک رس بر روی ساختار و عملکرد غشای اولترافیلتراسیون پلی سولفونی بررسی شده است. غشاها به روش جدایش فازی با استفاده از پلی‌سولفون در حلال N-متیل پیرولیدون تهیه شدند. عملکرد و رفتارگرفتگی غشاهای اصلاح‌شده با استفاده از سیستم جریان عرضی تصفیه شیرابه بررسی شد. ساختار غشاهای اصلاح‌شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و میکروسکوپ نیروی اتمی و طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج عملکرد و پس‌زنی غشاها در فیلتراسیون جریان عرضی نشان داد که غشاهای شامل جاذب، شار عبوری بالاتر و کاهش اکسیژن موردنیاز شیمیایی بیشتری نسبت به غشای پایه داشتند. میزان پس‌زنی اکسیژن موردنیاز شیمیایی و مواد آلی طبیعی برای غشای شامل %5/1 خاک‌رس به ترتیب برابر 35% و 51% بود که بیشتر از مقادیر مشابه در غشای پایه (24% حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و 34% حذف مواد آلی طبیعی) است. از آنجا که غشای پایه قادر به حذف تنها 24% از COD است، می‌توان نتیجه گرفت که جاذب مورد استفاده تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد غشای اولترافیلتراسیون داشته‌ است.
واژه‌های کلیدی: شیرابه زباله، غشا، پس‌زنی، خاک رس

کلیدواژه‌ها

موضوعات