بررسی برهم‌کنش کمپلکس‌های ضد تومور پالادیوم و پلاتین حاوی اتیل دی تیوکربامات با سرم آلبومین انسانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی معدنی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران،

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این پروژه دو کمپلکس پلاتین و پالادیوم ازمشتق اتیل دی تیوکربامات با فرمول کلی [Pt(bpy)(Et-dtc)]NO3 و [Pd(bpy)(Et-dtc)]NO3 (Et-dtc= اتیل دی تیوکربامات و bpy= 2و'2– بی پیریدین) با خواص ضد سرطانی علیه سلول‌های سرطان خون انسانی K562 در نظر گرفته شدند. این ترکیبات مقادیر Cc50 کمتر از سیس پلاتین داشته و به ترتیب برای ترکیبات پالادیوم و پلاتین 55 و 89 میکرومولار می باشند. برهم‌کنش ترکیبات فوق با سرم آلبومین انسانی (HSA) در محیط تریس بافر حاوی 10 میلی مولار سدیم کلرید با pH=7.4 در دو دمای 27 و 37 درجه سلسیوس به کمک روش‌های مختلف طیف سنجی مطالعه شد. نتایج حاصل از مطالعات غیرطبیعی کردن پروتئین در حضور کمپلکس‌ها حاکی از این است که کمپلکس پالادیوم احتمال دارد ساختار پروتئین را بهم ریخته و باعث عوارض جانبی شود در حالیکه کمپلکس پلاتین اینگونه نیست. نتایج تیتراسیون همدما نشان داد با افزایش غلظت کمپلکس، پایداری پروتئین کاهش یافته و فرایند غیرطبیعی شدن سرم آلبومین در حضور این کمپلکس‌ها گرمازا می‌باشد و اتصال کمپلکس کاتیونی و پروتئین را می‌توان از نوع برهم‌کنش‌های الکتروستاتیک در نظر گرفت. این کمپلکس‌ها بخصوص ترکیب پلاتین می‌توانند پروتئین را در غلظت‌های میکرومولار غیرطبیعی کنند. روند تغییرات شدت فلوئورسانس HSA در حضور غلظت‌های متفاوت از هر یک از کمپلکس‌های فلزی پالادیوم و پلاتین نشان داد که این کمپلکس‌ها قادر به کاهش شدت نشر فلوئورسانس بوده و به پروتئین متصل می‌شوند و خاموشی استاتیک رخ می‌دهد. تغییر ساختار پروتئین با افزایش غلظت‌های متفاوتی از کمپلکس‌های پلاتین و پالادیوم با طیف‌گیری CD بررسی شد و مشخص گردید درصد مارپیچ آلفا و صفحات بتا در ساختار دوم به ترتیب 3 و 5 درصد کاهش می‌یابد که این حاکی از این است که ساختمان غالب HSA در سیستم، مارپیچ آلفا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات