بررسی اثر میدان الکتریکی روی نانوذرات نقره پایدارشده با سیترات و پلی وینیل پیرولیدون

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 نانوفناوری، دانشگاه تربیت مدرس

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 143 ـ 14115

چکیده

چکیده
بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی نانوذرات، میتواند در تصفیه الکتروشیمیایی پسابهای صنعتی و شهری آلودهشده به نانوذرات حائز اهمیت باشد. زیرا حضور بیش از مقدار مجاز نانوذرات در محیط زیست میتواند برای موجودات زنده و بشر خطرناک باشد. رفتار نانوذرات نقره تحت میدان الکتریکی اعمالشده، بیشتر به عامل پایدارکننده آنها بستگی دارد. این پژوهش، رفتار نانوذرات نقره و پایدارکنندههای آنها را تحت میدان الکتریکی بررسی میکند؛ که از آن بهنام فرآیند الکتروکواگولاسیون (EC) یاد میشود. نیترات نقره و هیدرازین هیدرات بهترتیب بهعنوان منبع یونهای نقره و عامل احیاگر به کار گرفته شدند. در آزمایشهای مجزا، سیترات سدیم و پلیوینیلپیرولیدون (PVP) بهعنوان پایدارکنندههای نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفتند. با اعمال جریان الکتریکی تحت ولتاژهای مختلف، پایداری ذرات بررسی گردید. بازده فرایند الکتروکواگولاسیون برای محلولهای کلوئیدی نانوذرات نقره تحقیق شد. در مورد سیترات سدیم، پس از اعمال 90 دقیقه میدان الکتریکی در ولتاژهای مختلف، پیک جذب نانوذرات نقره ناپدید شد؛ که به موجب آن99/91 درصد نانوذرات نقره از محیط محلول کلوئیدی حذف گردیدند. در مورد نانوذرات پایدار شده با PVP، پس از گذشت مدت زمان 10 دقیقه از شروع فرآیند EC تحت ولتاژهای مختلف، پیک جذب نانوذرات نقره از بین رفت و میزان بازده حذف نانوذرات نقره به 99/98 درصد رسید. بر مبنای این نتایج، نانوذرات نقره سنتزشده بهوسیله سیترات سدیم، نسبتا پایدار میباشند؛ درحالیکه نانوذرات تهیهشده توسط پایدارکننده PVP، برای تشکیل لجن مناسب بوده و تحت میدان الکتریکی، به آسانی آگلومره میشوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات