مدل‌سازی مونت‌‌کارلو در پیشبینی دینامیکی توزیع اندازه قطرات امولسیون آب- نفت خام

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فارغ التحصیل

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مطالعه مدلسازی روند تغییرات اندازه قطرات آب در امولسیون آب - نفت خام بر اثر پدیدههای تجمع و ته‌نشینی به روش مونت‌کارلو انجام شده است. نتایج با دادههای تحربی حاصل از ازمایش‌های NMR مقایسه شده است. تاثیر عوامل نوع و غلظت دمولسیفایر، نسبت حجمی آب، سرعت اختلاط و شوری آب بر توزیع اندازه قطرات بررسی شده است. تطابق نتایج مدل با آزمایش‌‌ها قابلیت مناسب مدل در بررسی فرایندهای تجمع و ته‌نشینی در فرآیند جداسازی آب از نفت را نشان می‌دهد. قطر متوسط قطرات آب برحسب زمان، در ابتدای فرآیند جداسازی با شیب نسبتا کمی افزایش می‌یابد. با افزایش اندازه قطرات، احتمال برخورد‌‌های ناشی از سازوکارهای حرکات تصادفی و ته‌نشینی قطرات آب افزایش یافته و با تجمع بیشتر بین قطرات شیب تغییرات قطر متوسط عددی افزایش می‌یابد. در زمان‌‌های طولانیتر احتمال تجمع بین قطرات کاهش یافته و قطر متوسط عددی قطرات به سمت یک مقدار پایدار پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها