اندازه گیری حساس آفلاتوکسین B1 با استفاده از فلوئورسانس کامپوزیت نقاط کوانتومی اکسید روی-پلیمر قالب مولکولی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

کامپوزیت نقاط کوانتومی اکسید روی پوشیده شده با پلیمر قالب مولکولی (MIP) جهت اندازه‌گیری انتخابی آفلاتوکسین B1 (AFB)، بعنوان یک آنالیت نمونه، معرفی شده است. پلیمر قالب مولکولی مورد نظر با یک روش ساده، شامل فرایند خود تجمعی مونومر ترکیب 3- آمینو پروپیل تترا اتوکسی سیلان (APTES) به همراه ترکیب تترا اورتوسیلیکات در نقش معرف اتصال دهنده عرضی، به دست آمد. جهت ایجاد قالب های مناسب مولکولی در بافت پلیمر در حین فرایند پلیمریزاسیون از یک مولکول الگوی مناسب (AFB) نیز بهره گیری شد. مزیت روش سنتز پلیمر قالب مولکولی به کار رفته، تمایل مناسب تر نقاط کوانتومی به مولکول AFB می باشد. کامپوزیت نقاط کوانتومی اکسید روی پوشیده شده با پلیمر قالب مولکولی، نشر فلورسانس قوی از خود نشان داد که به شدت تحت تاثیر حضور مولکول AFB خاموش می گشت. این مسئله به عنوان اساس طراحی یک پروب با کارایی و انتخاب گری مناسب، جهت شناسایی مولکول AFB در چندین نوع نمونه ی آبی به کار گرفته شد. تحت شرایط بهینه آزمایشی، ارتباط خطی بین شدت نشر فلورسانس حاصل و غلظت AFB در محدوده غلظتی 008/0-0/1 میلی‌گرم در لیتر با حد تشخیص 003/0 میلی گرم در لیتر به دست آمد. نکته حائز اهمیت این است که با تلفیق توانایی منحصر بفرد پلیمر قالب مولکولی و ویژگی فلورسانی نقاط کوانتومی اکسید روی می توان یک روش حساس و انتخاب پذیر جهت تشخیص و شناسایی انواع مختلفی از گونه های مضر ارائه کرد. روش ارائه شده به طور موفقیت آمیزی قادر به آنالیز میزان آلودگی AFB در آب های زیست محیطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات