مطالعه نظری اثرات کرنش بر فاکتور آروماتیسیته نانولوله های تک دیواره بورنیترید زیگزاگ

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 رفسنجان، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده

در این تحقیق، اثرات آروماتیسیته بر خواص الکترونی نانولوله‌های تک دیواره بورنیترید زیگزاگ در طی کرنش مورد بررسی قرار گرفته است. ساختارها در سطح B3LYP/6-31+G(d) بهینه‌سازی شده‌اند. در طی فرایند کرنش، اتم‌های بور و نیتروژن در دو لایه انتهایی نانولوله ثابت نگه داشته شده و بقیه لایه‌ها در طی محاسبات بهینه‌سازی شده‌اند. مقادیر مربوط به شکاف نوار، انرژی‌های اتصال، پتانسیل شیمیایی الکترونی، سختی شیمیایی و فاکتور الکترون‌دوستی محاسبه شده است. پوشیدگی شیمیایی مستقل از هسته NICS(1)))، مدل نوسانگر هماهنگ آروماتیسیته (HOMA)، مدل نوسانگر هماهنگ عدم استقرار الکترون (HOMED) و شاخص عدم استقرار الکترون‌ها در موقعیت پارا (PDI) به منظور سنجش آروماتیسیته برآورد شده است. نتایج ما نشان می‌دهد که شاخصHOMED برای تعیین آروماتیسیته نانولوله‌های تک دیواره زیگزاگ بورنیترید مناسب می‌باشند. همچنین، آروماتیسیته این نانولوله‌ها با افزایش کرنش، کاهش می‌یابد. یک همبستگی معکوس بین آروماتیسیته و رسانایی نانولوله‌ها در طی فرایند کرنش مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات