اصلاح جاذب SAPO-34 جهت جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی در فشار پایین: بررسی اثر اسیدیته، تبادل یون و نسبت Si/Al

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه رازی، کرمانشاهف ایران

چکیده

از میان فرآیندهای مختلف جداسازی ناخالصی‌ها از گاز طبیعی، جذب بر روی جاذب جامد به علت سهولت و هزینه پایین و نیز امکان دستیابی به مقادیر حذف بالای CO2 مورد توجه قرار گرفته است. جاذب SAPO-34 که یک غربال مولکولی است به علت اندازه حفرات مشابه دی‌اکسیدکربن و بزرگ‌تر از CH4 سبب جداسازی بالای CO2 از گاز طبیعی می‌شود. در این تحقیق، جاذب SAPO-34 با اسید فسفریک اصلاح و تغییر خواص آن منجر به جداسازی بیشتر CO2 از گاز طبیعی گردید. تغییرات در SAPO-34 شامل تغییر در نسبت Si/Al ، تغییر اسیدیته و همچنین تبادل یون می‌باشد. این تغییرات توسط تکنیک‌های مختلف آنالیز مانند EDX، SEM، XRD و BET مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر دما و فشار بر مقدار جذب توسط انجام آزمایش روی جاذب‌ها در دماهای ̊ Ϲ 5، 20 و 35 و در فشارهای bar 3، 5 و 7 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش فشار و کاهش دما، مقدار جذب افزایش یافته است و با بکارگیری تکنیک طراحی آزمایشات دمای ̊C 4/17و فشار bar 6/4 به‌عنوان شرایط بهینه جهت حصول بیشترین مقدار حذف CO2 از گاز طبیعی تعیین گردید (%95).

کلیدواژه‌ها

موضوعات