معرفی نانوفوتوکاتالیزور Sb/TiO2-Fe3O4 سازگار با محیط زیست جهت حذف ترکیبات فنولی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

2 دانشگاه گیلان

چکیده

: ترکیبات فنولی جزء آلاینده‌های متداول منابع آبی هستند. تجزیة فوتوکاتالیتیکی با استفاده از نانوفوتوکاتالیست‌های نیمه رسانا یک روش مؤثر و پرکاربرد برای حذف این ترکیبات است. در این کار تحقیقاتی، نانوفوتوکاتالیست‌‌های Sb/TiO2-Fe3O4 با صفر تا 10 درصد وزنی آنتیموان با موفقیت سنتز گردید و ساختار آنها با استفاده از روش‌های,FT-IR XRD و SEM شناسایی شد. با استفاده از الگوی XRD و معادلة شرر اندازة ذرات سنتز شده محاسبه گردید که با میانگین اندازه نانوذرات مشاهده شده در تصاویر SEM که حدود 50 نانومتر است همخوانی دارد. همچنین تأثیر پارامتر‌های مختلفی مانند غلظت اولیة آلاینده و غلظت آنتیموان، درجه حرارت، pH و مقدار کاتالیست بررسی شد. فنول و 4- نیتروفنول توسط Sb/TiO2-Fe3O4 (5 درصد وزنی آنتیموان) به ترتیب 1/70 و 95 درصد تجزیه شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات