کاربرد نانوکامپوزیت پلی پیرول – سریم(IV) اکسید به عنوان نانو حسگر برای اندازه گیری داروی لووکارنتین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در بین پلیمرهای هادی مختلف، پلی پیرول به علت زیست سازگاری، پلیمریزاسیون ساده و پایداری شیمیایی بیشتر مورد توجه بوده است. در این پژوهش سنتز الکترو شیمیایی نانو کامپوزیت پلی پیرول – سریم (IV) اکسید به روش ولتامتری چرخه ای بر روی الکترود گرافیت انجام شده، و از آن به عنوان حسگر استفاده شده است. سنتز نانو ذرات سریم(IV) اکسید (CeO2)با روش رسوب شیمیایی انجام شد . نتایج حاصل از پراش اشعه X (XRD)، تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) سنتز نانو ذرات در اندازه40-10 نانومتر را تائید می نمایند. نانو کامپوزیت سنتز شده به منظور حسگر داروی لووکارنتین، که یکی از مشتقات اسیدهای آمینه بوده و جهت اکسیداسیون اسیدهای چرب و تولید انرژی در بدن به کار می رود ، به کار رفته است. نتایج حاصل از بررسی رفتار نانو حسگر حد تشخیص ۹¯۱۰×۶ مولار و حد اندازه گیری-8 ۱۰×۲ مولار را تائید می نمایند. .همچنین درصد بازیابی در نمونه حقیقی 101 درصد به دست آمد که نشان دهنده حساسیت خوب این روش در اندازه گیری مقادیر کم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات