کاربرد نانو مواد پیشرفته در توسعه فناوری زیست حسگرهای آنزیمی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 پژوهشکده نانو فناوری، گروه نانو شیمی، دانشگاه ارومیه

3 دانشجو

چکیده

استفاده از آنزیم ها به دلیل اختصاصیت و خواص کاتالیزوری بالا برای تهیه زیست حسگرها رایج است. به منظور توسعه حسگر های زیستی آنزیمی، آنزیم با روش های مختلف مانند جذب، به دام افتادن، پیوند کووالانسی، اتصال عرضی و میل ترکیبی بر روی سطح مبدل تثبیت می شود. جهت افزایش سرعت انتقال الکترون و کاتالیز واکنش های آنزیمی، آنزیم بر روی/داخل نانو مواد مختلف از جمله نانو ذره های کربن مانند نانولوله های کربن و گرافن، نانو ذره های فلزی مانند طلا، نانو ذره های سیلیکا و مانند آن تثبیت می شود. در این مطالعه، کاربرد نانو مواد پیشرفته در ساختار زیست حسگرهای آنزیمی مورد مطالعه قرار میگیرد. همچنین برخی مزایا و معایب مطرح در حوزه زیست حسگرهای آنزیمی بنا شده بر پایه نانو مواد مورد بررسی قرا گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات