بررسی مقایسه ای اکسایش الکتروکاتالیزی برخی از الکل های مهم در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوالیاف اکسید نیکل الکتروریسی شده

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

مازندران- بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری- میدان ابوعلی سینا- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی

چکیده

در این تحقیق، نانوالیاف نیکل استات/پلی وینیل الکل (Ni(OAc)2/PVA) به روش الکتروریسی تهیه شدند. در ادامه، با عملیات حرارتی مناسب، نانوالیاف اکسید نیکل (NiO NFs) بدست آمدند. ریخت‌شناسی سطح و قطر نانوالیاف تهیه شده بوسیله میکروسکوپی الکترون روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که رشته‌های بسیار بلند با قطر متوسط در حدود nm 90 برای NiO NFs بدست آمدند. با استفاده از تجزیه وزن‌سنجی حرارتی (TGA)، دمای مناسب برای تکلیس در حدود C˚ 600 بدست آمد. طیف‌بینی‌ زیرقرمز تبدیل فوریه (FT-IR) نشان داد که تمام اجزای آلی نانوالیاف الکتروریسی‌شده بعد از تکلیس خارج شدند. برای بررسی ساختار بلوری NiO NFs از پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. فاز بلوری نانوالیاف اکسید نیکل، مکعبی تعیین شد. با استفاده از هم‌دماهای جذب- واجذب نیتروژن (BET)، مساحت سطح NiO NFs در حدود m2 g-1 2/4 تخمین زده شد. رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن (CPE) اصلاح شده با NiO NFs بوسیله روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی و کرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت الکتروکاتالیزی الکترودهای اصلاح شده نسبت به اکسایش اتیلن گلیکول (EG)، اتانول و متانول در محیط قلیایی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که چگالی جریان کاتالیزی برای NiO NFs/CPE برای اکسایش EG از الکل‌های دیگر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات