سنتز سونوشیمیایی نانو پلیمر کوئوردیناسیون جدیدی از سرب (II) و بررسی تاثیر غلظت روی اندازه نانو ذرات

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشجوی دکتری،

3 گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، استادیار

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران، استادیار، شیمی معدنی،

چکیده

در کار پژوهشی حاضر پلیمر کوئوردیناسیون یک بعدی جدیدی از سرب ((II، O2)2(NO3)2(Cl2H8N2)2]n [Pb2(C2Cl3 (1) در اندازه نانو به روش سونو شیمیایی در غلظتهای گوناگون سنتز شد. پلیمر کوئوردیناسیون سرب (II) شامل زنجیره‌های به‌هم‌ پیوسته فلزی شکل‌گرفته با پلی از لیگاندهای NO3- و Cl3COO- است. ساختار هندسی نانو پلیمر کوئوردیناسیون پنتاگونال دو قطبی است که این ساختار با توجه به گروه الکترون دهنده N2O5 تعیین گردیده و هیچ نقش استرئوشیمیایی آشکاری از جفت الکترون غیر پیوندی سرب دیده نمی شود. نانو ساختارهای جدید با آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی IR، پراش پرتو- X پودری (XRD) و تجزیه عنصری شناسایی شد.متوسط سایز نانو ذرات در حدود 80 نانومتر است . اثرات غلظت اولیه مواد بر روی سایز و مورفولوژی نانو ذرات ترکیب 1 مطالعه گردیده و نشان می‌دهد که در غلظت‌های پایین مواد اولیه سایز ذرات کاهش‌یافته و منجر به یکنواخت شدن شکل ذرات می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات