فسفومولیبدیک اسید نهش یافته بر روی سطح هالویسیت عاملدار شده با مایع یونی: کاربرد کاتالیستی برای سنتز پیرازولوپیرانوپیریمیدین‌ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تبدیل گاز- پژوهشکده پتروشیمی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 استاد شیمی آلی/گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هتروپلی اسیدها کاتالیست های دوعاملی می باشند که می توانند هم واکنش های اسید-کاتالیست و هم واکنش های اکسایشی را کاتالیز کنند. این کاتالیزورها غیر سمی بوده و پایداری حرارتی نسبتا بالایی دارند. با این حال انحلال زیاد این مواد در آب و بسیاری از حلال های آلی باعث محدود شدن کاربرد آنها شده است. در این تحقیق برای رفع این مشکل و تولید کاتالیستی ناهمگون، از کلی هالویسیت به عنوان پایه کاتالیست استفاده گردید. برای بهبود تثبیت هتروپلی اسید بر روی سطح این کلی، ابتدا هالویسیت توسط مایع یونی عاملدار گردید.برای بررسی فعالیت کاتالیستی این ترکیب هیبریدی، عملکرد آن برای کاتالیز نمودن واکنش چهار جزئی باربیتوریک اسید، هیدرازین هیدرات، اتیل استواستات و بنزآلدهید برای تهیه پیرازولوپیرانوپیریمیدین ها تحت شرایط آلتراسونیک به عنوان روشی دوستدار محیط زیست، کارامد و سریع بررسی گردید. نتایج اثبات نمودند که مقادیر اندک کاتالیست می تواند به تولید بهره های بالا از محصول در زمان های واکنش نسبتا کم بی انجامد. همچنین کاتالیست حاصل قابلیت بازیافت و استفاده مجدد تا حداقل چهار مرتبه را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات