بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات AgGaX2(X=S, Se, Te) و CuSbX2(X=S, Se, Te) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، اهواز, ایران

چکیده

در این مقاله خواص ساختاری از جمله ثابت‌های شبکه, مدول حجمی و الکترونی ترکیب‌های (X=S,Se,Te) AgGaX2 وCuSbX2 (X=S,Se,Te) در حالت انبوهه در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و روش امواج تخت بهبود یافتۀ خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) با استفاده از نرم‌افزار Wien2k محاسبه شده است. هم‌چنین برای بررسی خواص الکترونی این ترکیبات، چگالی حالت‌های کل، ساختار نواری، چگالی حالت‌های جزیی و چگالی ابر الکترونی رسم شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر سه ترکیب نیم‌رسانا دارای گاف مستقیم در نقطۀ Γ می‌باشد. با توجه به چگالی ابر الکترونی و چگونگی توزیع ابر الکترونی در اطراف اتم‌ها، نشان می‌دهد که پیوند بین اتم‌ها در ترکیب‌های(X=S,Se,Te) AgGaX2 وCuSbX2 (X=S,Se,Te) کووالانسی است. هم‌چنین با استفاده از منحنی‌های چگالی حالت‌ها ، چگونگی هم‌پوشانی اربیتال‌ها بیان شده‌اند. از طرفی با رسم نمودار ساختار نواری ترکیب‌ها با تقریب‌های مختلف برای انرژی تبادلی- همبستگی، میزان و دقت گاف‌های نواری ترکیب‌ها مشخص شده است که نتایج به‌دست آمده با دیگر نتایج تجربی موجود سازگار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات