سنتز دی آلکیل 2-(4-اکسوکینازولین-3(4H)-ایل) آکریلات ها با استفاده از واکنش دو جزیی 4-هیدروکسی کینازولین با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها در مجاورت کاتالیزگر ایزوکینولین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج، ایران

چکیده

4-هیدروکسی کینازولین تحت واکنش ملایم با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها در مجاورت ایزوکینولین بعنوان کاتالیزگر و در حلال دی کلرو متان منجر به تشکیل محصولات هتروسیکلی که دارای ایزومرهای E/Z از آلکیل آکریلات ها هستند، شد. ساختارها بوسیله طیف سنجی مادون قرمز و طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای و طیف سنجی جرمی مورد بررسی و تایید قرار گرفته اند. تشخیص ایزومر های Z و E به وسیله 1H NMR و بر اساس جابجایی شیمیایی هیدروژن های اولفینی انجام میشود. در این پژوهش روشی ساده، ملایم و راحت برای دستیابی به مشتقات آکریلات هتروسیکلی ، بوسیله واکنش های چند جزئی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات