بررسی اثر عوامل تبلور سرمایشی بر رخ‌شناسی بلورهای آمونیوم پرکلرات با روش طراحی آزمایش تاگوچی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی

چکیده

: در این پژوهش، اثر عواملی همچون نرخ سرمایش، نسبت دانه‌ریزی، الگوی دمایی سرمایش و شدت اختلاط بر رخ‌شناسی بلورهای آمونیوم پرکلرات حاصل از تبلور سرمایشی بررسی شده است. محلول آمونیوم پرکلرات با حل کردن آمونیوم پرکلرات صنعتی در آب مقطر تهیه شد و تبلور مجدد در مخزن تبلور همزن‌داری به حجم 3/1 لیتر صورت پذیرفت. تحلیل اثر عوامل اختلاط و بهینه‌سازی آنها برای رسیدن به گوی-سانی حداکثر با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی صورت گرفت. بلورهای حاصل با روش‌های مشخصه‌یابی پراش اشعه ایکس (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند و از تصاویر میکروسکوپی حاصل برای تحلیل رخ‌شناسی بلورها استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که نرخ سرمایش تأثیری 48 درصدی بر گوی‌سانی بلورها دارد و با تنظیم بهینه عوامل انتخاب‌شده می‌توان گوی-سانی را به میزان 4/9 درصد و پراکندگی آن را به میزان 79 درصد بهبود بخشید. بلورینگی بلورهای استحصالی نیز نسبت به نمونه اولیه به-صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات