اندازه‏ گیری آزمایشگاهی میزان انحلال‏ پذیری و تخمین گرمای واکنش دی‏ اکسید کربن در محلول آبی منواتانول‏ آمین و دی‏ آمینوپروپان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- دانشکده منهدسی شیمی - انیستیتوی نفت- مدیر گروه نفت و گاز

3 عضو هیئت علمی انستیتو مهندسی نفت ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق انحلال‏ پذیری دی‏ اکسیدکربن در محلول‏ های آبی 10wt% MEA + 5wt% DAP و MEA+ 2.5wt% DAP 12.5wt% در دماهای 313/15، 323/15، 333/15 کلوین و محدوده فشار تعادلی 13 تا 215 کیلوپاسکال با استفاده از روش کاهش فشار اندازه‏ گیری شده است. غلظت کلی محلول آبی در مقدار 15 درصد وزنی ثابت نگه داشته شده است. نتایج تحقیق برحسب فشار تعادلی دی‏ اکسیدکربن در برابر مقدار انحلال‏ پذیری گزارش شده است. نتایج نشان می‏ دهد که کاهش دما در فشار ثابت و همچنین افزایش فشار در دمای ثابت باعث افزایش انحلال‏ پذیری دی‏ اکسیدکربن می‏ گردد. همچنین افزیش میزان افزودنی دی‏ آمینوپروپان در محلول موجب افزایش انحلال‏ پذیری دی‏ اکسیدکربن در محلول آبی می‏شود. با استفاده از معادله گیبس- هلمهولتز گرمای واکنش این دو محلول آبی تخمین زده شدند و نتایج به ‏دست آمده نشان می‏دهد با افزایش غلظت افزودنی دی‏ آمینوپروپان گرمای واکنش کاهش می‏ یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات