سنتز و شناسایی نانوکاتالیزور جدید و قابل بازیافت پالادیم N- هتروسیکل کاربن حاوی پیریمیدین تثبیت شده بر روی بستر ارگانوسیلیکا (PMO) و بررسی کارایی آن در واکنش سوزوکی- میورا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، کمپلکس N– هتروسیکل کاربن پالادیم حاوی پیریمیدین تثبیت شده روی بستر ارگانوسیلیکا
Pd-Pym-NHC@PMO)) از 2-آمینوپیریمیدین طی چهار مرحله واکنش سنتز شد. ساختار و خواص فیزیکی و شیمیایی
Pd-Pym-NHC@PMO با استفاده از تکنیکهای مختلف آنالیز اسپکتروسکوپی مانند XRD ، CP-MAS-NMR، AAS،TGA و تخلخل سنجی BET تعیین شد. پس از شناسایی، فعالیت کاتالیزوری آن در سنتز بی آریل ها با استفاده از واکنش سوزوکی- میورا در شرایط مختلف حلال، دما و نسبت مولی واکنشگرها مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده شد که نانوکاتالیزور N– هتروسیکل کاربن پالادیم حاوی پیریمیدین بسیار کارامد در این فرایند عمل می‌کند. علاوه براین، نانوکاتالیزور پالادیم Pym-NHC@PMO)) قابل بازیافت بوده و بدون هیچ گونه کاهش فعالیت کاتالیزوری برای هشت بار متوالی در این واکنش مورد استفاده مجدد قرار گرفت. روش حاضر یک روش نوین و بسیار ملایم و دوست‌دار محیط زیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات