سنتز و شناسایی کمپلکس‌های نامتقارن باز شیف حاوی دهنده‌ی تیواتری با یون‌های فلزی منگنز(II)، کبالت(III)، نیکل(II)، مس(II) و کادمیوم(II)‬‬‬‬

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

برای تهیه لیگاند 2-((2-(2-(پیریدین-2-ایل‌متیلن‌آمین)فنیل‌تیو)اتیل‌ایمینو)متیل)فنول (HL)، ابتدا آمین تیواتری نامتقارن 2-(2-آمینو-اتیل‌تیو)-N-(پیریدین-2-ایل‌متیلن‌آنیلین) با واکنش جانشینی هسته دوستی 2-آمینوتیوفنول با N-(2-برمواتیل)فتالیمید و سپس در واکنش تجمعی با پیریدین-2-کربالدهید و حذف گروه فتالیمید با هیدرازین هیدرات تهیه شد. سپس از واکنش تجمعی این آمین تیواتری نامتقارن با 2-هیدروکسی‌بنزآلدهید لیگاند HL حاصل شد. کمپلکس‌های باز شیف منگنز(II)، کبالت(III)، نیکل(II)، مس(II) و کادمیوم(II) از این لیگاند به روش تجمع در حضور یون فلز سنتز شدند. آمین تیواتری و لیگاند نامتقارن باز شیف به‌وسیله روش های طیف سنجی مناسب نظیرIR و 1H-13C NMR و همچنین کمپلکس‌های باز شیف نامتقارن با روش‌های UV-Vis، IR، هدایت مولی و تجزیه عنصری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات