سنتز تک ظرفی تتراهیدروکرومنوکرومن دی اون ها با استفاده از 3-کربوکسی -1-سولفوپیریدینیوم کلرید به عنوان کاتالیست

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

توسعه روشهای جدید برای سنتز کارآمد ترکیبات هتروسیکلیک یک موضوع با اهمیت در شیمی سنتز ترکیبات آلی است. مشتقات کرومن به عنوان یک جزء ساختاری قابل توجه در ترکیبات بیولوژیکی فعال و طبیعی نقش مهمی در سنتز ترکیبات دارویی دارند. در این تحقیق، اثر 3-کربوکسی -1-سولفوپیریدینیوم کلرید ([NA-SO3H]+Cl-) به عنوان یک کاتالیست یونی قابل بازیافت در سنتز تک ظرفی مشتقات تتراهیدروکرومنوکرومن دی اون با استفاده از واکنش آلدهید های آروماتیک، 1،3-سیکلو هگزادی او ن ها و هیدروکسی کومارین ها بررسی شد. این مشتقات در حضور 20% مولی از کاتالیست در حلال اتانول و درمای 70 درجه سانتی گراد با بازده خوب تا عالی بدست آمدند. کاتالیست [NA-SO3H]+Cl- می تواند چندین بار بدون کاهش قابل توجهی از فعالیت کاتالیستی آن مورد استفاده قرارگیرد. یک روش تمیز، بازده بالا و تهیه آسان کاتایست، برخی از مزایای این روش است. تمام محصولات بدست آمده با استفاده از داده های طیفی و مقایسه خواص فیزیکی با مشتقات مشابه گزارش شده در منابع مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات