تغییر انرژی اتمها در ایزومریزاسیون FOX-7

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق انرژی اتمها در ایزومریزاسیون مولکول1و1 دی آمینو2و2- دی نیترو اتن FOX-7 به ایزومر نیتریت و ایزومر ناشی از انتقال درون ملکولی هیدروژن به روش نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح محاسباتی مکانیک کوانتومی B3 LYP/aug-cc-pVDZ مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه انرژی اتمها به کمک نظریه کوانتومی اتم در ملکول QTAIM، اتم هایی که در تغییر انرژی FOX-7 به محصول، بیشترین سهم را دارند، مشخص گردیده اند. در ایجاد ایزومر نیتریت از FOX-7 و حالت گذار آن، اتم کربنِ متصل به گروه نیترو و نیتروژن گروه نیترو، بیشترین سهم را دارند. در تشکیل ایزومر انتقال هیدروژن از FOX-7 نقش اتمهای نیتروژن گروه هایNO2 و NH2 در موقعیت ترانس، مهم است، اما تغییرات انرژی اتم کربنِ متصل به گروه (C1) NO2 و اتم اکسیژن از همین گروه نیترو، نیز قابل توجه است. تفاوت انرژی کل ساختارها در آنالیز QTAIM با نتایج حاصل از محاسبات DFT مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات