اندازه گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکدة علوم، گروه شیمی

2 زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکدة علوم، گروه شیمی

3 شرکت گاز هرمزگان، منطقه شش عملیاتی انتقال گاز، بندرعباس

4 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

روغنها ترکیباتی از دستة روانکارها هستند که برای کاهش میزان اصطکاک و حرکت راحت تر دو سطح روی یکدیگر استفاده می شوند و از نفت استحصال می گردند. یکی از مهمترین کاربردهای روانکارها، روغن موتور خودرو است. در این تحقیق، عدد اسیدی کل برای انواع روغن موتور، گیربکس، هیدرولیک و ترمز خودروها در کیلومترهای مختلف کارکرد، اندازه گیری شدند. روغن ها از شرکت های تجاری متفاوت برای انواع سواری و دیزلی مختلف انتخاب شدند. نتایج نشان داد که برای اکثر روغن موتورها بین افزایش عدد اسیدی کل و کیلومتر کارکرد موتور، رابطهء مستقیمی وجود دارد که به طور متوسط به ازاء هر پنج هزار کیلومتر کارکرد برای خودروهای سواری، عدد اسیدی کل(mg KOH)/g 7/0 و برای خودروهای دیزلی(mg KOH)/g 3/0 افزایش می یابد. همچنین عدد اسیدی میانگین روغن موتور کار نکرده، برای خودروهای سواری(mg KOH)/g 4/1 و برای خودروهای دیزلی (mg KOH)/g 7/1 می باشد. بعلاوه مشاهده شد که عدد اسیدی روغن ترمز، صفر بوده و با کارکرد نیز تغییری نمی کند. مضافأ آنکه عدد اسیدی روغن موجود در موتور خودرو و در صافی روغن آن، یکسان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات