سنتز لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمک‌های وینامیدینیوم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر75169، ایران

چکیده

سنتز لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمک‌های وینامیدینیوم
عبدالمحمد مهران پور و لیلا گودرزی
گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر75169، ایران

چکیده:
در این پروژه تحقیقاتی سنتز تعدادی از لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمکهای وینامیدینیوم در حلال اتانول و در حضور N-‌اتیل‌دی‌ایزو-پروپیل‌آمین گزارش شده است. در قسمت اول این پروژه تحقیقاتی سنتز تعدادی از لیگاندهای پلی آمین جدید در حلال اتانول و در حضور N-‌اتیل-دی‌ایزو‌پروپیل‌آمین طی سه مرحله گزارش شده است: 1-تهیه نمک‌های N- هترو آریل استیک اسید، 2- سنتز نمکهای وینامیدینیوم و 3- سنتز مشتقات پلی ‌آمین با استفاده از نمکهای وینامیدینیوم. در قسمت دوم، از واکنش نیکل استات با ترکیبات پلی آمینی سنتز شده در حلال دی متیل سولفوکسید، کمپلکسهای نیکل(II) مربوطه بدست آمدند که با طیف سنجی UV مورد مطالعه قرار گرفتند

واژگان کلیدی: ناجورحلقه، لیگاندهای پلی آمین، وینامیدینیوم

کلیدواژه‌ها

موضوعات