سنتز ناحیه گزین مشتقات دی هیدرو بنزوفورو [‏b‏-3 ,2] بنزوفوران از ‏واکنش فنولها و گلی اُکسال با استفاده از یک مایع یونی اسید برونستد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 گروه شیمی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه شیمی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

‏واکنش 2-نفتول و‎ ‎همچنین فنول های دارای استخلاف در موضع پارا با گلی اُکسال در حضور مایع یونی اسید برونستد، 1-(4-سولفونیل بوتیل)پیریدینیوم هیدروژن ‏سولفات‎[Py(CH2)4SO3H][HSO4]‎‏ به عنوان کاتالیست مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع حلال، مقدار کاتالیست، دما و زمان بر روی بازده واکنش بررسی شد و ‏مشخص شد که شرایط بهینه برای این واکنش، شرایط بدون حلال، مقدار 5% مولی مایع یونی نسبت به گلی اُکسال، دمای ‏C‏° 80 و زمان حدود یک ساعت می باشد. تحت ‏این شرایط محصولات با بازده حدود 80% بدست آمدند. محصولات بدست آمده، با روشهای مختلف طیف بینی از قبیلFT-IR,1HNMR, 13CNMR ‎‏ و همچنین مقایسه ‏نقطه ذوب آنها با مقادیر گزارش شده در مقالات، شناسایی شدند. نتایج طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای نشان می دهد که از بین دو ایزومر محتمل با ساختار استالی و ‏اتری، فقط محصول با ساختار استالی تولید می شود.‏‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات