مطالعه ساخت نانوذرات MgO با روش های واکنش حالت جامد و تبادل یونی در ماتریس ZSM-5 سنتز شده از خاکستر پوسته برنج

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-رشت- ایران

2 گروه شیمی-دانشکده علوم پایه-واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی - رشت-ایران

چکیده

ساخت و شناسایی زئولیت ZSM-5 با استفاده از خاکستر پوسته برنج به عنوان یک منبع سیلیس ارزان و جایگزین گزارش شده است. پوسته برنج برای تولید سیلیس آمورف در 700 درجه سانتی گراد سوزانده شد و سپس برای تهیه زئولیت RHA-ZSM-5 مورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات MgO با روش واکنش حالت جامد و کلسینه شدن در دمای 300 درجه سانتی گراد در ماتریس RHA-ZSM-5 سنتز شد. نمونه ها با پراش اشعه ایکس، طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. نتایج پراش اشعه ایکس، پیک های پراش هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان داد. در طیف های FT-IR، همه نوارهای جذبی نمونه نانوکامپوزیت جابه جایی هایی را نسبت به ماتریس نشان داد که مشخص می نماید نانوذرات MgO در ماتریس مشارکت دارند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری، ذرات کوچک متعلق به نانوذرات MgO را با قطر حداکثر 26 نانومتر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات