شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب تری بیس فنول A دی گلیسیدیل اتر بر روی مونت موریلونیت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

در این مقاله از روش دینامیک مولکولی برای بررسی لایه نشانی شش رشته الیگومر تری بیس فنول A دی گلیسیدیل اتر بر روی مونت موریلونیت در سه دمای 298، 323 و 348 کلوین استفاده شده است. در ابتدای فرآیند فاصله بین رشته های الیگومر با سطح مونت موریلونیت بیش از فاصله قطع پتانسیل انتخاب شده است اما فاصله رشته ها از همدیگر کمتر از فاصله قطع پتانسیل می باشد. با شروع شبیه سازی رشته های بر روی سطح جذب می شوند و پس از تعادل دمایی و فشاری سیستم، نمونه برداری برای بررسی نتایج انجام می پذیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که جذب رشته های الیگومر بر روی مونت موریلونیت از طریق اتم های اکسیژن اتری رشته ها انجام می پذیرد. اکسیژن اتری دارای جزئی بار منفی می باشد و برهمکنش مناسبی با یون های کلسیم مونت موریلونیت که دارای بار مثبت هستند برقرار می نماید. نتیجه این بر همکنش، جذب قوی رشته های الیگومر بر روی سطح می باشد. افزایش دما باعث افزایش فاصله رشته های جذب شده روی سطح با همدیگر می شود اما تاثیر محسوسی بر روی قدرت جذب رشته ها روی سطح ندارد.of

کلیدواژه‌ها

موضوعات