بهینه سازی حذف کادمیم(II) از محلول آبی توسط نانوذرات اکسیدکبالت با استفاده از مدل تاگوچی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیمی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران˛ دانشکده علوم˛ گروه شیمی فیزیک

چکیده

مدل تاگوچی مدلی برای تحلیل آزمایش ها می باشد که با استفاده از تعداد معینی آزمایش میزان تأثیر و سطوح بهینه عوامل مؤثر را پیش بینی می نماید. این مطالعه با هدف بهینه سازی فرآیند جذب کادمیوم توسط نانوذرات اکسید کبالت با استفاده از مدل تاگوچی انجام شد. نانو ذرات سنتز شده‌ی Co3O4توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) مشخصه‌یابی شد. به منظور بهینه سازی فرایند جذب کادمیوم توسط نانوذرات اکسید کبالت4 پارامتر تاثیرگذار در فرایند جذب: دما، دوز جاذب، زمان و pH به عنوان آرایه انتخاب شدند. هر کدام از این آرایه ها دارای 4 سطح می باشد که سطوح انتخاب هر یک از آن ها برای طراحی آزمایش به روش تاگوچی ارائه شد. بهینه سازی فرآیند جذب با مدل تاگوچی نشان داد که عوامل مورد نظر جهت بهینه سازی شرایط به ترتیب برابر: دوز جاذب 25 میلی گرم ،8 , pH= زمان تماس20 دقیقه و دما 15 درجه سانتیگراد می باشد. راندمان جذب کادمیوم بر روی نانوذرات اکسید کبالت در شرایط بهینه برابر با 21/96 درصد تعیین شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات