اندازه گیری کلوگزاسیلین به وسیله واکنش نورتابی شیمیایی افزایش یافته با نانوذرات Co3O4

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه

چکیده

در این کار پژوهشی اثر کاتالیزوری نانوذرات Co3O4 برروی واکنش نورتابی شیمیایی لومینول- اکسیژن مولکولی انجام یافته در محیط قلیایی نشان داده شد. نانوذرات Co3O4با روش ترسیب سریع سنتز شدند و سپس با تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) مشخصه‌یابی گردیدند. در ادامه، نتایج بررسی‌های اولیه نشان داد که داروی کلوگزاسیلین می‌تواند شدت واکنش نورتابی شیمیایی لومینول- اکسیژن مولکولی را افزایش دهد. بر اساس این یافته‌ها، روشی جدید، ساده و بر پایه نورتابی شیمیایی برای اندازه‌گیری داروی کلوگزاسیلین ارائه شد. محدوده خطی، ضریب همبستگی ، حد تشخیص و تکرارپذیری روش برای داروی کلوگزاسیلین به ترتیب عبارت بود از 4-10×0/7 - 5-10× 0/3 مولار 99/0 ، 5-10×9/2 مولار و2/2% بود و اندازه گیری هر نمونه حدود یک دقیقه طول می کشید. همچنین این روش پیشنهادی با موفقیت برای اندازه‌گیری کلوگزاسیلین در فرمولاسیون دارویی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات