ریزپوشانی دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA) در زیست‌کامپوزیت آلژینات، پکتین و ژلاتین و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف،تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

اسید چرب چند غیر اشباعی دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA)، از مهم‌ترین اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری امگا-3 با اثرات سلامت بخش فراوان می‌باشد، که در صنعت غذاهای فراسودمند مورد توجه زیادی قرار گرفته ‌است. وجود پیوند های دوگانه در اسید چرب DHA باعث تخریب اکسایشی شده و سریعا ایجاد طعم و بوی ناخوشایند کرده و از اثرات تغذیه ای آن می‌کاهد. هدف از پژوهش حاضر توسعه‌ی یک نوع ریزکپسول است که بتواند اسید چرب DHA را کپسوله کرده و از آن در برابر شرایط نامناسب محافظت کند. . در ابتدا، زیست کامپوزیتی متشکل از آلژینات، پکتین و ژلاتین با غلظت های معین تهیه شد و کپسول‌ها به روش ژله‌ای شدن یونی کلسیم-آلژینات سنتز شدند. مورفولوژی ، بلورینگی، پیوند‌های فیزیکی و شیمیایی و آنالیز حرارتی پلیمرها و زیست‌کامپوزیت‌ حاوی DHA بترتیب با استفاده از روش‌های SEM،XRD ، FTIR و TGA مورد بررسی قرار گرفتند. برطبق نتایج، میکروذرات کروی و مسطح تولید شده دارای بازده ریزپوشانی %77.78 و بازده فرآیند %88.97 بود.در مجموع، زیست کامپوزیت اسید چرب DHA سنتز شده با این روش، می تواند به عنوان سامانه ای جدید در حفظ و نگهداری اسید چرب DHA در صنعت غذاهای فراسودمند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات