تهیه نانوالیاف اکسید کبالت به روش الکتروریسی و به کارگیری آنها برای الکتروکاتالیز اکسایش اتیلن گلیکول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

مازندران- بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری- میدان ابوعلی سینا- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی

چکیده

در این کار، نانوالیاف کبالت استات/پلی وینیل الکل /PVA) 2(Co(OAc) به روش الکتروریسی تهیه شدند. در ادامه، با تیمار دمایی مناسب نانوالیاف اکسید کبالت (CoxOy NFs) بدست آمدند. ریخت‌شناسی سطح و قطر نانوالیاف تهیه شده بوسیله میکروسکوپی الکترون روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج SEM نشان داد که الیاف طویل با قطر متوسط در حدود nm 50 برای CoxOy NFs بدست آمدند. با استفاده از تجزیه وزن‌سنجی حرارتی (TGA)، دمای مناسب برای تکلیس در حدود C ˚ 600 بدست آمد. طیف‌بینی‌ زیرقرمز تبدیل فوریه (FT-IR) نشان داد که تمام اجزای آلی نانوالیاف الکتروریسی‌شده بعد از تکلیس خارج شدند. برای بررسی ساختار بلوری نانوالیاف اکسید فلزی از پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. فاز بلوری CoxOy NFs، مکعبی تعیین شد. با استفاده از هم‌دماهای جذب- واجذب نیتروژن، مساحت سطح نانوالیاف 1- g2m 4/4 بدست آمد. رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با CoxOy NFs (CoxOy/CPE) بوسیله روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی و کرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت الکتروکاتالیزی الکترود اصلاح شده نسبت به اکسایش اتیلن گلیکول (EG) در محیط قلیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که CoxOy NFs/CPE قابلیت الکتروکاتالیز اکسایشEG را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات