سنتز مشتقات تری فنیل-1H-ایمیدازول با استفاده از پکتین به عنوان کاتالیزور سبز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

روشی بسیار کارآمد برای سنتز تک ظرفی ترکیبات حاوی اسکلت ایمیدازول با استفاده از واکنشهای چند جزﺋﻲ ارایه شده است. در انجام واکنش سه جزﺋﻲ با استفاده از ترکیبات بنزیل، آلدهیدهای آروماتیک و آمونیوم استات در حضور ﭘکتین به عنوان کاتالیزور سبز، مشتقات سه استخلافی ایمیدازول در حلال اتانول با بازده بالا تهیه شده است. در این واکنش انواعی از آلدهیدهای آروماتیک با استخلافهای الکترون دهنده و الکترون کشنده مورد استفاده قرار گرفته است و راندمان بالا در تهیه محصولات نهایی حاکی از کارآیی کاتالیزور در این نوع از واکنشها می باشد. از مزیت های این روش می توان به استفاده از ﭘکتین به عنوان کاتالیزور ارزان، سبز و غیر سمی اشاره کرد و همچنین به جداسازی آسان محصولات بدست آمده که عدم استفاده از کروماتوگرافی برای جداسازی را در بر دارد و نیز خلوص بالای محصولات بدست آمده در این نوع واکنشها دارای اهمیت بالایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات