طراحی، سنتز و شناسایی ساختار جدید ایندول-ایزوکسازول کربوهیدرازید

نوع مقاله: کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دارویی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، دکترای تخصصی شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

گروه کربوهیدرازید و مشتقات آسیل هیدرازونی از ویژگی‌های درمانی منحصر به فردی برخوردار می‌باشند و به همین دلیل به عنوان گروه های هدف در طراحی ساختارهای دارویی مورد توجه محققین می باشند. با توجه به اهمیت مشتقات کربوهیدرازیدی، هسته ایندول و ایزوکسازول در ترکیبات دارویی مؤثر با اثرات ضد تجمع پلاکت، ضد آلزایمر، ضد سرطان و اثرات متنوع دیگر، در این تحقیق سنتز ساختار جدید کربوهیدرازیدی حلقه ایندول-ایزوکسازول از پیش ماده 3-استیل ایندول آغاز شد و با استفاده از واکنشگرها و شرایط واکنش (حلال، دما) متعدد ساختار جدید 5-(1-متیل-1-ایندول-3-ایل)ایزوکسازول-3- کربوهیدرازید تهیه و ساختار محصولات در هر مرحله با استفاده از روش های طیف سنجی FT-IR، 1H-NMR و Mass شناسایی و تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات