سنتز و بکارگیری کلروسولفونیل‌کالیکس[4]آرن تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل به عنوان واکنشگر جابجایی شیمیایی در NMR

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی/ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران

2 دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده : در این پژوهش ابتدا کلروسولفونیل کالیکس[4]آرن تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل (CSC[4]A-SiO2) سنتز شد و سپس به کمک آن طیف‌های 1H-NMRمربوط به سه ترکیب شیمیایی مورد استفاده در صنعت لاستیک‌سازی از قبیل: دی فنیل گوانیدین (DPG)، N– سیکلوهگزیل– 2 – بنزوتیازول سولفنامید (CBS) و 2- مرکاپتوبنزوتیازول (MBT) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کلروسولفونیل کالیکس[4]آرن تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل برای دی‌فنیل‌گوانیدین و N– سیکلوهگزیل– 2- بنزوتیازول سولفنامید (به عنوان شتاب‌دهنده در تولید ترکیبات صنعت لاستیک‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند) به عنوان یک واکنشگر جابجایی شیمیایی عمل کرده است که این امر بدلیل برهم‌کنش‌های الکترواستاتیک و پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های هیدروکسیل حلقۀ کالیکس[4]آرن و گروه NH در مولکول‌های DPG و CBS اتفاق می‌افتد. به نظر می رسد که اندازه مولکول مهمان در این بر همنکنش نقش اساسی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات