ساخت غشای ضد رسوبی نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون با استفاده از نانوذرات اصلاح شده هالوسایت جهت تصفیه آب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اتاوا کانادا- دانشگاه ازد گچساران

2 1*گروه مهندسی شیمی، استادیار، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

چکیده

خواص ضد رسوبی غشای ماتریکس اولترافیلتراسیون مخلوط پلی سولفون (PSF ) و نانو لوله های اصلاح شده هالوسایت (mHNT) مورد بررسی قرار گرفت. غشا بوسیله ی فرآیند جداسازی فاز و بوسیله ی غلظت های مختلفی از mHNT و PSF تهیه شد. شار آب خالص، حذف پروتئین و پارامترهای رسوب سازی برای آنالیز عملکرد غشا مورد مطالعه قرار گرفتند. اصلاح ساختار نانوذرات HNT بوسیله TiO2 انجام گرفت و ساختار آن بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM ) وپراش اشعه ایکس (XRD) تعیین گردید. ساختار غشا با استفاده از میکروسکوپی الکترون روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. غالب ترین مشاهده ات، بهبود چشمگیر در شار آب است که میزان شار آب از 140 به بالاتر 350 L/m2.h در فشار 5bar افزایش یافت که بدلیل بهبود در خاصیت آبدوستی (زاویه تماس) غشای نانوکامپوزیت است و این را به گروه عاملی موجود در mHNT و وجود نانوذرات TiO2 نسبت داد. مقاومت رسوب سازی غشا بوسیله فیلتراسیون محلول سرم البومین گاوی (BSA) ارزیابی شد که نشان داد غشای با بارگیری 5/0 و wt% 1 از mHNT بهترین خاصیت ضد رسوبی را از خود نشان می دهد که منجر به بازیافت شار % 100 شد. نتایج همچنین نشان دادن که غشای بارگیری mHNT wt% 5/0-1/0 بالاترین تخلخل و شار آب را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات