اصلاح شیمیایی سطح غشاهای ترکیبی پلی اترسولفون/پلی ایمید بوسیله دی آمین های مختلف برای حذف فلزات سنگین و رنگها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

2 هیات علمی دانشگاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در این پژوهش به منظور بهبود و افزایش کارایی غشاهای پلیمری، سطح غشای پلیمری ترکیبی PES/PI با دی آمین های مختلف اصلاح شده و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. سه نوع دی آمین مختلف به نامهای اتیلن دی آمین (EDA، یک آمین آلیفاتیک)، پیپرازین (PIP، یک آمین حلقوی) و فنیلن دی آمین (PPD، یک آمین آروماتیک) به عنوان اصلاح کننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده افزایش توانایی پس‌ زنی غشای اصلاح شده با اتیلن دی آمین نسبت به یون مس از حدود 35% به بیش از 70% است (حدود 100% افزایش توانایی پس زنی مشاهده می شود). از سوی دیگر میزان پس زنی غشاها نسبت به یون سرب از حدود 29% به به بیش از 55% افزایش یافته است. هم چنین، غشاهای اصلاح شده افزایش ملموسی برای حذف رنگهای آلی از خود نشان داده اند. تغییر در مقدار زاویه تماس غشاهای اصلاح شده گویای آب دوست تر شدن این دسته از غشاهااست که به نوبه خود موجب تغییر در عملکرد غشاها شده است. بررسی خواص فیزیکو شیمیایی غشاها با استفاده از روشهای شناسایی ATR-IR، SEM، EDX و AFM نشان دهنده اصلاح موفقیت آمیز غشاها با دی آمین ها به ویژه اتیلن دی آمین و افزایش کارایی آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات