بررسی جذب بیولوژیکی فلزات سنگین روی و کبالت توسط قارچ غیر زنده PTCC 5270 Phanerochaet crysosperium

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

چکیده

در این پژوهش جذب سطحی کاتیون‌های کبالت و روی توسط زیست توده غیر زنده PTCC5270 Phanerochaet crysosperium مورد بررسی قرار گرفت. برای به ددست آوردن نقطه بهینه حذب، اثرات تغییر pH، غلظت بیومس، زمان تماس و دما در جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت نتیجه های این پژوهش نشان داد بیشینه جذب فلز روی از محلول توسط بیومس در 7pH= و برای فلز کبالت در 4pH= رخ می‌دهد. همچنین زمان مناسب برای انجام فرآیند جذب برای روی 120 دقیقه و برای کبالت 90 دقیق به‌دست آمد. براساس نتیجه های این پژوهش مشخص شد که بهترین دما برای حذف فلزهای روی و کبالت، C°35 می‌باشد. سرانجام در غلظت g/L 5 از قارچ غیر زنده بیش ترین مقدار حذب برای هر دو فلز دیده شد. در نقطه بهینه بیشینه یون فلزی جذب شده توسط زیست توده برای فلز رویmg/g ۴۶/۱۵ و برای فلز کبالت mg/g۳۲/۱۴ به دست آمده است. با توجه به نتیجه های به دست آمده می توان گفت قارچ غیر زنده PTCC5270 Phanerochaet crysosperium یک جاذب زیستی مناسب و ارزان برای حذف فلزهای سنگین روی و کبالت از محلول آبی می‌باشد و می‌تواند در صنایع به عنوان یک روش زیستی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


]1[ گلبابایی ف.،  قهری ا.،  صعودی م.، رحیمی فروشانی ع.،  تیرگر آ.، مطالعه‌های تعادل و سینتیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از دانه‌های پلیمر زانتان B82، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)30: 11 تا 24 (1390).

[2] Tuzen M., Saygi K.O., Usta C., Soylak M., Pseudomonas aeruginosa Immobilized Multiwalled Carbon Nanotubes as Biosorbent for Heavy Metal Ions, Bioresource Technology, 99: 1563–1570 (2008).

[3] Sun D.T., Peng L., Reeder W.S., Moosavi S.M., Tiana D., Britt D.K., Oveisi E., Queen  W.L., Rapid Selective Heavy Metal Removal from Water by a Metal Organic Framework/ Polydopamine Composite, ACS Cent. Sci., 4: 349−356 (2018).

]4[ اسدی نیا ه.، "بررسی تئوری‌های جذب و جذب سطحی فلزات سنگین از آب و پساب‌های صنعتی بوسیله بیوجاذب هااولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب، همدان، (1394).

]5[ اسلامی ا.، نعمتی ر.، بررسی حذف فلزات سنگین از محیط های آبی با استفاده از فن آوری زیست پالایی. فصل نامه بهداشت در عرصه، (2)3: 43 تا 53 (1394).

]6[ قربانی م.، رهبری ک.، "بررسی فرایند PACT در حذف فلزات سنگین از پساب تولیدی صنایع فولاد
اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران‌های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش‌ها (1395).

]7[ بویری شمی ر.،  خوشدست ح.، "بررسی امکان استفاده از باطله‌های ریز دانه کارخانه زغالشویی زرند جهت تصفیه پساب‌های آلودهچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران (1396).

]8[ طرفی م.، ریکوند ا.، بابایی نژاد ت.، "کارایی جاذب سطحی باگاس نیشکر به­صورت خام، فرآوری شده و بیوچار در حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتیهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، انجمن مهندسی محیط زیست ایران (1395).

]9[ خلیل نژاد ر.، حسینی م.، جذب بیولوژیکی فلز Cu(II) توسط قارچ غیـر زنده Penicillium Camemberti:  مطالعات ناپیوسته و بستر ثابت. فصل نامه علوم و تکنولوژی مهندسی محیط زیست، (2)19: 73 تا 86 (1396).

]10[ جعفری ن.، احمدی س.، جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس جلبک قهوه ای سیستوسرا  ایندیکا، مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، (1)27: 23 تا 31 (1393).

 

 

]11[ احمدی س.، جعفری ن.،  جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتری  Pseudomonas،
زیست شناسی کاربردی، صفحه: 12-1(1391).

]12[ خسروان آ.، امینی ج.، سر سالاری س.، روحانیان ا.، مقایسه جذب بیولوژیک فلز سنگین روی به وسیله چهار نوع بیومس میکروبی (لجن فعال) به منظور تصفیه بیولوژیک فاضلاب های صنعتی. مجله دنیای میکروب­ها، 23 تا 30 (1388).

[13] Hosseinzadeh M., Bidhendi G.N., Torabian A., Mehrdadi N., A Study on Membrane Bioreactor for Water Reuse from the Effluent of Industrial Town Wastewater Treatment Plant, Iranian Journal of Toxicology, 8(24):983-990 (2014).

[14] Carletti G., Pavan P., Bolzonella D., Cavinato C., “Occurrence and Removal of Heavy Metals from Industrial and Municipal Wastewater: a Comparison between MBR and Conventional Activated Sludge Processes (CAS)”, Interuniversity Consortium "Chemistry for the Environment (INCA), via delle Industrie 2118 Marghera, Venice, Italy (2013).

[15] Marandi R., Doulati F., Amir Afshar H., Biosorption of Lead (II) Ions by pre-Treated Biomass of Phanerochaete Chrysosporium, International Journal of Mining & Environmental Issues, 1(1): 9-1 6(2010).